SS7 blog

Горна Диканя hi-tech

Browsing Posts published by ss7

Много интересно решение на РС за отмяна на НП за неплатена винетна такса.

ЗДП задължава водачите да залепят винетен стикер, но не предвижда наказание за незалепен стикер – наказанието е за неплатена винетна такса ! Обикновено КАТ посочва като нарушение незалепването на стикер, а наказва за неплатена такса. На това съда му вика “противоречие между диспозитив и санкция” и отменя наказанието :) Внимание заслужава и липсата на териториална компетентност.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №238/2008г от 11.03.2008г на Началника на Районно полицейско управление- гр.Бобов дол, с което на В.Г.Г. с ЕГН:**********,*** баня, област Кюстендил ул.”Христо Ботев”№35 е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, на основание чл.179 ал.3 т.2 пр.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд, гр.Кюстендил в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено по реда на глава ХІІ АПК.

Районен съдия:

М О Т И В И :

В.Г.Г. с ЕГН:**********,*** баня, област Кюстендил ул.”Христо Ботев”№35,обжалва НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №238/2008г от 11.03.2008г на Началника на Районно полицейско управление- гр.Бобов дол,с което му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, на основание чл.179 ал.3 т.2 пр.1 от ЗДвП,за нарушение по чл.100ал.2 от ЗДвП.

Прави оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното наказателно постановление и моли същото да бъде отменено.

Въззиваемата страна не изразява становище по жалбата.

Съдът като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства- показанията на актосътавителя и на разпитаните по делото свидетели и писмените такива, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено, следното от фактическа и правна страна:

На 28.02.2008г около 17.05 часа жалбоподателя управлявал автобус марка “Чавдар” с ДК №КН 9003АК, по второкласен път ІІ-62, в посока гр.Дупница,когато при км 33 бил спрян от служители на ПП КАТ при РПУ-гр.Бобов дол в състав гл.с-т Пламен Кирилов Коларски и Румен Г. Деянчев за проверка. При направената проверка на жалбоподателя, било установено, че същия управляваавтобуса , без залепен валиден винетен стикер К2.За така констатираното от страна на служителите на ПП КАТ нарушение от страна на жалбоподателя, му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 238 от 28.02.2008г, който акт той подписал без възражения.

Така съставения акт за установяване на административно нарушение послужил за издаването на атакуваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка, съдът от правна страна намира следното|:

Жалбата е процесуално допустима, и разгледана по същество се явява основателна,по следните съображения:

При така установената фактическа обстановка,съдът намира, че в АУАН като нарушена разпоредба е посочена чл.100 ал.2 от ЗДвП,а в издаденото наказателно постановление за това нарушение на жалбоподателя е наложено наказание по чл. 179 ал.3 т.2 пр.1 от ЗДвП.

Член 100 ал.2 от ЗДвП гласи:”Водачът на МПС е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10 ал.2 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичане на неговата валидност”.А разпоредбата на чл. 179 ал.3 от ЗДвП гласи”Водач ,който управлява ППС по републиканските пътища за които не е заплатена винетна такса по чл.10 ал.2 от Закона за пътищата или управлява ППС на което е залепен невалиден винетен стикер или винетния стикер е с изтекъл срок се наказва с глоба както следва…..”

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че е налице противоречие между диспозитив и санкция , с оглед на което съдът счита, че издаденото наказателното постановление е незаконосъобразно .

Допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено.То е накърнило правото на защита на наказаното лице, което е било лишено от възможността да разбере конкретно за какво нарушение е било наказано.

Още повече, че км.33 от второкласен път ІІ-62, се обслужба от РПУ-гр.Дупница, а не от РПУ-Бобов дол, и в конкретния казус, АУАН и издаденото наказателно постановление е следвало да бъдат съставани и издадени от служители на РПУ- гр.Дупница.

Посоченото процесуално нарушение, допуснато в хода на административното производство, е съществено, тъй като е нарушило правото на защита на жалбоподателя,и само по себе си води до неговата порочност, тъй като представляват самостоятелно основание за отмяната му, като незаконосъобразно, без съдът да изследва по същество въпросът има ли извършено административно нарушение.С оглед на изложеното съдът отмени изцяло обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

При горните съображения съдът постанови решението си.

От известно време РС-Дупница публикува решенията си на интернет страницата си. За съжаление само временно и след известно време решенията вече не са достъпни.

Реших да направя едно обществено-полезно дело и да копирам тук част от тази практика. Дне започвам с първото интересно решение :

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12796/04.12.2007г., издадено от началника на РПУ гр.Дупница,с което на Д.П.А. ***,с ЕГН **********,са наложени административни наказания „глоба” в размер на 250лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за нарушение по чл.182, ал.1,т.6 от ЗДП,като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Кюстендилския административен съд, на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава ХІІ от АПК

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ:

Д.П.А. ***,обжалва наказателно постановление №12796/04.12.2007г.,издадено от началника на РПУ гр.Дупница,с което са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 250лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за нарушение по чл.182, ал.1,т.6 ЗДП.Прави оплаквания за незаконосъобразност и моли да бъде отменено, като излага доводи,че не е извършила горното нарушение.

Въззиваемата страна не изразява становище по жалбата.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства,преценени по отделно и в съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

На 13.11.2007г.,около 20.54ч.,жалбоподателят управлявал лек автомобил марка„Хонда Сивик”с ДК № КН 1749 АС по ул.”Св.Иван Рилски”,посока центъра на града.Същият бил спрян за проверка от служители на въззиваемата страна,като му бил съставен АУАН за нарушение по чл.21, ал.2 ЗДП, поради превишаване на разрешената скорост от 50км.ч.,за населено място,с над 51км/ч..Посочено е ,че автомобила се е движил със скорост от 110 км/ч.,фиксирана с техническо средство ТР-4,ф.№ 203.

Въз основа на съставения АУАН,е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на осн.чл.182,ал.1,т.6 от ЗДП са наложени посочените по-горе комулативни наказания.

С оглед на така установеното, съдът счете,че жалбата е допустима. Същата е подадена в срока по чл.59, ал.2 ЗАНН от надлежна страна, а по същество е основателна, поради което съдът отмени атакуваното наказателно постановление,по следните съображения.

Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено за това лице, съгласно заповед № Із-189/08.02.2007г.

От събраните по делото доказателства не се установи по безспорен начин,че жалбоподателят е осъществил изпълнителното деяние на нарушението по чл.182, ал.1,т.6 от ЗДП.

В преценката си дали да се издаде НП административно наказващият орган се основава на фактическите констатации на акта за установяване на административно нарушение, които при условията на чл. 189, ал. 2 ЗДвП и в рамките на производството по налагане на административни наказания се считат за верни до доказване на противното. От друга страна, по силата на чл. 16, ал. 2 НПК във връзка с чл. 84 ЗАНН в съдебното производство тези констатации нямат обвързваща доказателствена сила. Тази позиция категорично е застъпена и в Постановление № 10/1973 г. на Пленума на ВС. В този смисъл съдът е длъжен, разглеждайки делото по същество, да установи чрез допустимите от закона доказателства дали е извършено административното нарушение и обстоятелствата, при които е извършено.

От събраните в хода на съдебното следствие по делото писмени и гласни доказателства се установи,че на 13.11.2007г. жалбоподателят е управлявал собственият си лек автомобил в гр.Дупница.Движел се в колона,в тъмната част на денонощието,поради което не видял ясно знака на полицейския служител за спиране за кого се отнася.Докато се колебаел,бил задминат от други автомобили,които се движели с по-висока скорост.

По делото са разпитани свидетелите В.Коричков-актосъставител и Ив.Даскалов,свидетел по акта,които заявиха,че не си спомнят случая.

Доколкото от събраните доказателства се установи фактическа обстановка,различна от описаната такава в АУАН и НП,както и не са налице достатъчно доказателства, които да установят по несъмнен начин извършването на посоченото в НП административно нарушение, то съдът намира,че жалбоподателят не е извършил нарушението.

Съдът намира, че в хода на съдебното следствие не са събрани достатъчно доказателства, които да установят по несъмнен начин извършването на посоченото в НП административно нарушение,поради което отмени обжалваното наказателно постановление.

По горните съображения съдът постанови решението си.

Още по темата за отнемане на СУМПС при проверка на пътя.

Четейки ЗДП , виждаме, че отнемането на СУМПС става само със мотивирана заповед на съответния началник. :

Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква “а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.

И е посочено изрично изключението – отнемане на СУМПС при съставяне на АКТ при употреба на алкохол :

3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) В случаите по чл. 171, т. 1, буква “б” свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

Обаче, след като днес взеха книжката на колегата, потърсих повече информация . Натъкнах се ей на това творение от страна на някой милиционерски гений в правото .

Там е описано как се процедира при липса на талон :

1.

При констатиране на управление на МПС без контролен талон към СУМПС и без водача да се представи акт за установено административно нарушение, се съставя акт по чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата. Преди издаването на наказателно постановление, административно наказващият орган извършва проверка относно наличие на съставен акт, с който е отнет контролния талон, след което съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата решава образуваната преписка.

това е случая при неносене на талон – глоба 10 лв.

2.

в/ Когато се установи, че водача управлява МПС с връчено наказателно постановление и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал.8 от ЗДП, ще се отнема СУМПС и с датата на отнемане издава заповед за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 171, т. 1, б. “д” от Закона за движение по пътищата. По същия начин да се процедира в случаите, при които чуждестранен водач отказва да заплати наложеното наказание “глоба”.

това е случая с изтекъл срок за плащане на глобата. Момента е как ще разберат, ще имате влязло в сила НП (затова казвам да не ходите да си ги взимате – те не са влезли в сила, докато не са връчени) . Ако се обадят до КАТ и от там им кажат, че имат влязло в сила, но неплатено НП , ще ви отнемат книжката на място !

За мен остава неясно как може необходимата за това заповед да бъде издавана в последствие ?!?! Такова нещо няма в закона ?!?! Защо не го е уредил законодателя – ами защото е незаконно отвсякъде. Не може да ви наказват , а едва след това да издават необходимата заповед със задно време !

Оказва се, че МВР явно заобикаля законодателството, чрез вътрешни наредби. А най-лошото, е че не виждам начин за борба с това явление , освен пускането на жалби до прокуратурата за всяко такова своеволие, което е в разрез със ЗДП.

Според мен вътрешна наредба, измислена от МВР гений в правото , не може да разширява ЗДП. В ЗДП е посочено само едно изключение, когато мое да се отнема СУМПС със съставянето на акт – алкохол !

КАТ-аджииския (и МВР) произвол започна по време на това правителство. Преди нещата бяха поносими. По време на предишния и сегашния МВР министри (и двамата отявлени комунисти) направо се превърнахме в милиционерска държава, в която имаме само задължения, и всеки с някаква власт може да си прави каквото си поиска с нас. Необезпокояван от никого. Помислете колко хора умряха в/поради МВР последните 4 години !.

Наистина е време да им бием шута завинаги !

п.с

Леле мале – изпуснал съм междинния случай – шофиране с изтекъл акт и невръчено (невлязло в сила) НП . тогава се процедира така:

3.

а/ При управление на МПС с акт за установено административно нарушение, на който е изтекъл 30 дневния срок от съставянето му ще се извършва проверка относно издаването по него на наказателно постановление.
– При наличие на издадено наказателно постановление, но не връчено, се определя срок не повече от 7 дни за явяване на водача за връчването му. Съставя се предупредителен протокол по чл. 56 от ЗМВР с оглед изпълнение на задължението от водача и се изпраща по местоотчета му. При установяване на неизпълнение на посочения срок да се съставя акт за установено административно нарушение, и на основание чл. 270, ал. 1 от ЗМВР се издава наказателно постановление, а свидетелството се отнема за спиране на дейността по управление на МПС съгласно чл. 268 от ЗМВР.

спират ви на пътя, пишат ви предупредителен протокол по ЗМВР с които ви задължават да отидете да ви връчат НП . Важното е, че не пишат нов акт по ЗДП – няма 10 лв. глоба.

Ако пак не отидете да ви връчат НП , ви пишат служебно акт и НП по чл. 270 .1 ЗМВР с които ви “отнемат” (чл. 268 ЗМВР) СУМПС и подлежите на глоба от 100 до 500 лв (чл. 270 ЗМВР) , маловажни случаи (ЗДП ?) – 50 лв – но това става в последствие и тук пак важи ЗАНН (които се стремят да заобиколят) – призовка, връчване , евентуално обжалване и чак тогава наказание. Освен това глобите по ЗМВР са практически несъбираеми – няма как да ви задължат да платите.

Както забелязвате в тоя случай никъде няма споменат нито ЗДП , нито ЗАНН. И това ако не е заобикаляне на законодателството, аз не знам кое е .

Цялата тази процедура щеше да е смешна , ако не беше толкова плачевна – протокол по чл.56 се съставя за предполагаемо извършване на ПРЕСТЪПЛЕНИЕ (по НК) , а не за административно нарушение на ЗДП !

Извода от всичко това е : Ако нямате влезли в сила НП (т.е. не сте си ги взели) , не могат да ви вземат (законно) СУМПС на пътя. То според мен не могат да вземат СУМПС ЗАКОННО и при влезло в сила НП , но родния милиционерски гений не мисли така.

Намерих някакъв термистор наоколо и спретнах набързо температурен датчик. Не претендира за точност , освен това е високоомен и създава разни грешки на входа на АЦП-то (то пък май е нискоомно). Нелинеен е, а няма кои да си играе да го линеаризира програмно. Общо взето не става за сериозни цели.

Ще купя LM35 и LM335 . Първата е калибрирана в целзиеви градуси , втората в келвинови. Първата за вътрешен датчик , втората за външен. Ама това по нататък, като остане свободно време.

PicoIP на Неомонтана е доста добър контролер, предназначен основно за управление на комутатори, но с 16-те си изходни порта и 8 входни (10 битов АЦП) има широко поле на приложение за всякакъв вид автоматика.

Голямо предимство е управлението му чрез snmp , т.е. дистанционно може да се управляват до 16 консуматори и да се мерят до 8 входни аналогови величини.

В момента правя автоматизация на включването и изключването на бойлера в къщи , като в допълнение ще меря моментната консумация на ел.енергия (щото ЧЕЗ ми режат главата напоследък) и няколко температури – външна и в стаите. Включването и изключването на бойлера ще става от crontab-a в определени часове, а в допълнение ще може да се управлява и ръчно през уеб страница.

Досега съм направил четенето на съответните регистри на PicoIP и показването им в тази страница.

Предстои да сложа релетата (и контактора) за управление и няколко термистора за измерване на температурата.

Консумацията на енергия ще меря посредством измерване на консумирания ток ( с токов трансформатор) . Токовия трансформатор е от тороидален дросел от компютърно захранване с 30 намотки – т.е. трансформация 1:30 , при 30А консумация трансформатора ще дава на вторичната намотка 1 А , които пък чрез съпротивление от 2 ома ще се превърне в напрежение, удобно за измерване от PicoIP . Ще трябва да го изправя и ще меря максималната стойност на тока, която пък чрез сметки ще се доведе до ефективната, а оттам и до консумираната мощност (с умножение по напрежението).

Управлението на PicoIP през web става по следния начин :

1. Упраление на изходните портове:

включване:

#!/bin/sh

echo “Refresh: 1; url=http://ss7.dupnica.net/?page_id=1568/”
echo “Content-type: text/html; charset=iso-8859-1”
echo

echo “<html><head>”
echo ” </head>”

echo “<body>”
snmpset -v1 -c private 10.10.10.101 PortCTRL.pctrlPort3.pctrlP3pin1.0 i 1

echo “</body>”
echo “</html>”

излючване :

snmpset -v1 -c private 10.10.10.101 PortCTRL.pctrlPort3.pctrlP3pin1.0 i 0

2. Четене на данни от входните портове (променил съм MIB-овете за удобство) :

<?php

Print “Boiler is: “;
print exec(‘snmpget -v1 -c public 10.10.10.101 PortCTRL.pctrlPort3.bojler.0 -O Q -O v’);

print “<br><br>Power: ” ;
print exec(‘snmpget -v1 -c public 10.10.10.101 PortCTRL.pctrlPort6.PowerConsumption.0 -O Q -O v’);
print ” W <br>Temp: ” ;
print exec(‘snmpget -v1 -c public 10.10.10.101 PortCTRL.pctrlPort6.Temp.0 -O Q -O v’);
print ” C<br>OutTemp: ” ;
print exec(‘snmpget -v1 -c public 10.10.10.101 PortCTRL.pctrlPort6.OutsideTemp.0 -O Q -O v’);
print ” C”;
print “<br><br>”;

?>

Нне съм писал нищо от доста време , така, че не ме критикувайте :)

Скоро ще има действителни данни :)

Днес пътувах към Пловдив по магистралата и видях т.нареченото “задържане на бандити” от МВР.

Струва ми се , че МВР малко преиначава фактите.

Около Ихтиман видях спряна черна кола и две патрулки – една зад колата и една отпред. Хората в колата определено нямаха качулки, както се писа в няколко новинарски сайта. Даже си казах – “брей, за едната скорост сега ще съдерат човека” .

Хората от спряната черна кола (не видях колко са – май 2-3) стояха в колата, а отвън имаше 3ма КАТ-аджии .

Не видях някой да оказва съпротива , не видях хората да са с качулки ! Миков казал, че възпрепятствали проверка на багажника – ами да му припомним на Мики, ако е забравил – за проверка на автомобил се изисква съдебна заповед ! . Ченгетата не могат току така да проверяват и претърсват автомобили ! Каква борба с престъпността да очакваме, когато самото МВР не спазва закона ?

Другарю Мики, я кажи за да знаем – носенето на хладно оръжие откога е престъпление ? , а наличието на маска/и в колата ?

Отминахме спряната кола и след 3-4 километра видях някакво чудо – над 10 патрулки и 3 буса се движеха в посока на спряната кола , но определено не бързаха – не бяха пуснали сирените и караха с около 90 км/ч – нормална скорост за магистрала. Е , питам се аз , като 10 патрулки и 3 буса бързат да заловят “опасни бандити” нямаше ли поне да пуснат сирените и да карат малко по-бързичко ?

Освен това, ако например аз съм “опасен бандит” дали щях да нарушавам ограниченията на скоростта и да носа със себе си маски и оръжие, като знам, че цялото МВР е на крак по пътищата ? Ебати тъпия “бандит” трябва да съм. Все си мисля, че групата, която прави отвличанията изобщо не е глупава, за разлика от Миков и ръководството на МВР.

Нещо май почнаха да ни взимат за канарчета , кои зне кой невинен човечец са закопчали, защото се в възпротивил на обиск на колата му без съдебна заповед.

Ако знаех, че се разиграва задържането на опасни бандити” със сигурност щях да направя снимки . Ама не знаех.

Днес с колегата ходихме да Костенец и Велинград. Уж за по 15-на минути работа, ама и на двете места се закучи и утрепахме по няколко часа. И то не по наша вина.

В Костенец хапнахме набързо и направих няколко снимки. Иначе бях взел апарата с идеята да свършим работа за 10 минути и да го ударим на разходка из местните забележителности.

kostenec11

Тук правят много хубави и много евтини сандвичи ( два пъти по евтини от Дупница). А колата плаче за автомивка.

kostenec21

kostenec31

Щъркелите вече са дошли. Жалко, че ми е трепнала ръката и снимката не е добра.

После отпрашихме за Велинград. Не бях пътувал до там от 15-на години сигурно. Ей много гаден път, ужас. Завой след завой.

31.3.2009 (вторник) е последния ден за подаване на декларация за данък печалба за 2008г.

Правя последни сметки и ме боли корем. Трябва да платя ебати данъка. Направо не ми се мисли , пък то и пари няма много много.

Отгоре на всичко, тази година май ще трябва и да разпределя печалбата , т.е. да си дам дивидент , което е свързано с допълнителен данък. През 2008 г. държавата ми е прибрала грубо около 10 000 лева под формата на най-различни данъци. Мамка и и държава. После Галевите били рекетьори. Да, да.

Миналата година направих услуга на един хубавец (за който писах по-рано) , фактурирах му няколко негови сделки, за да му направя услуга. Сега ще платя за тая услуга 200 лв доълнително, но така бях решил .

Хубавеца обаче се оказа мошеник и за благодарност ме завлече с други 380 лева. Е, ще му излезат през носа. Аз съм много злопаметен тип. Гаранция, че ще загуби доста повече.

От доста време ХлОпела имаше един шум при скорост над 60-70 км/ч. Водих го на двама майстори, които не можаха да установят от какво е шума. На мен ми приличаше на тръгнал лагер и ми се чуваше да идва отзад. Единия майстор каза, че бил преден, другия, че още е рано (шума беше слаб) да се установи от къде е.

Мен обаче тоя шум ме дразнеше и реших да го хвана от какво е. Вдигнах задния мост на крик и газ на 5та скорост на място. При 60 км/ч ясно се чу, че шума идва от заден ляв лагер.

Тъй като лагера е цифра, пък и го няма никаквъв по магазините (оригиналния го продавали за над 500 лв) , пък аз имам цял заден мост, реших да сменя цялата полуоска.

Действията са следните :

1. Сваля се гумата

2. Маха се спирачния апарат – отвиват се двата болта , които го държат към главината

3. Маха се барабана – тук вече е малко трудно, ако барабана е клеясал (както в моя случай) . Един час удрях с чук без резултат, оказа се обаче, че конструкторите са предвидили проблема – на барабана има отвор с резба 6 мм. , в койт се навива болт, който натиска върху полуоската и барабана излиза лесно навън. Ама кой да се сети :)

4. Махат се накладките за ръчната спирачка (барабанна)

5. Отвиват се четирите болта, които държат главината към ръкава на задния мост и с леко почукване се изважда главината заедно с полуоската.

6. Слага се новата полуоска с нейната си главина и действията се повтарят в обратен ред. Най – трудно (за мен) беше сглобяването на накладките за ръчната спирачка .

rearshaft

No 3 е въпросният лагер, който е набит в главината (5), а 4 е втулка върху полуоската, която го фиксира. Размерите на лагера са 40х90х31.5 , произвежда се от Koyo , SKF , Timken и цената му в Англия се движи между 35 и 70 лири.

Стария лагер имаше доста голям луфт ( установих го след като свалих полуоската, когато беше сглобена луфт не се усещаше).

Вече шум няма :)

Недоразумението Соломон Паси се изказал, че блоговете били източник на простотия. А с цялата си наглост питал Иван Бедров, защо няма “естетически” отдел, които да одобрявал какво може да се показва по ТВ-то и какво не ?!?!

Алоо , атлантика , абе ти в ред ли си ? Какъв си ти бе, та ще наричаш моя любим блогър Sulla (снимката при Sulla кърти миФки) простак ?

Използвам момента най-просташки да попитам :

Абе Монка, къде ти беше “естетическото” чувство, когато твоята партия, начело с т.нар. “цар” подари БТК за 200 милиона евро (последвалото пускане на част от акциите на БТК показа истинската и стойност – около 1 милиард евро) .

Къде беше пак “естетическото” ти чувство, когато твоя съпартийник Велчев набута България с милиони долари, като замени доларов дълг (когато долара беше 2.30) , за евров дълг. После долара падна на 1.25 . От тая сделка преките загуби за България са не по-малко от 600 милиона долара. Преките ползи за определени банки и лица са от същия порядък.

Къде беше пак “естетическото” ти чувство, когато т.нар. “цар” ни “оправи” за 800 дни, та още ни държи влага. Къде ти беше естетиката, когато се видя, че намерението на гражданина Кобурготски е да оправи икономически само себе си.

“Извинявам” се за моята простащина, че така откровено пиша черни, злобни и неприятни истини за партията на Монката – НДСВ. И мисля, че е крайно време някой прокурор (хехе, смях в залата), да се поинтересува как така, БТК беше приватизирана за 200 милиона евро, а няколко години след това продадена за над 1 милиард евро ? Много интересна сделка, Ама много – с петкратна печалба.

Аман от простак -ци :) . Опа , забравих, Той е принц по рождение и боговете  са му братя!

solomon_dummy_resize

Освен “просташките” блогове, има и “естетически” такива. Те са на Гергана Паси , Атанас Щерев, Борислав Цеков и други подобни (как ли пък няма да им сложа линкове).

“Естетическите” блогове са известни с това, че никой (разумен) човек не ги чете. Явно хората не се вълнуват от “естетика”. Единствения блог, заслужаващ внимание е този на Минчо Спасов, да се надяваме, че не го пише с користни цели.