От известно време РС-Дупница публикува решенията си на интернет страницата си. За съжаление само временно и след известно време решенията вече не са достъпни.

Реших да направя едно обществено-полезно дело и да копирам тук част от тази практика. Дне започвам с първото интересно решение :

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12796/04.12.2007г., издадено от началника на РПУ гр.Дупница,с което на Д.П.А. ***,с ЕГН **********,са наложени административни наказания „глоба” в размер на 250лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за нарушение по чл.182, ал.1,т.6 от ЗДП,като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Кюстендилския административен съд, на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава ХІІ от АПК

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ:

Д.П.А. ***,обжалва наказателно постановление №12796/04.12.2007г.,издадено от началника на РПУ гр.Дупница,с което са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 250лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за нарушение по чл.182, ал.1,т.6 ЗДП.Прави оплаквания за незаконосъобразност и моли да бъде отменено, като излага доводи,че не е извършила горното нарушение.

Въззиваемата страна не изразява становище по жалбата.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства,преценени по отделно и в съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

На 13.11.2007г.,около 20.54ч.,жалбоподателят управлявал лек автомобил марка„Хонда Сивик”с ДК № КН 1749 АС по ул.”Св.Иван Рилски”,посока центъра на града.Същият бил спрян за проверка от служители на въззиваемата страна,като му бил съставен АУАН за нарушение по чл.21, ал.2 ЗДП, поради превишаване на разрешената скорост от 50км.ч.,за населено място,с над 51км/ч..Посочено е ,че автомобила се е движил със скорост от 110 км/ч.,фиксирана с техническо средство ТР-4,ф.№ 203.

Въз основа на съставения АУАН,е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на осн.чл.182,ал.1,т.6 от ЗДП са наложени посочените по-горе комулативни наказания.

С оглед на така установеното, съдът счете,че жалбата е допустима. Същата е подадена в срока по чл.59, ал.2 ЗАНН от надлежна страна, а по същество е основателна, поради което съдът отмени атакуваното наказателно постановление,по следните съображения.

Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено за това лице, съгласно заповед № Із-189/08.02.2007г.

От събраните по делото доказателства не се установи по безспорен начин,че жалбоподателят е осъществил изпълнителното деяние на нарушението по чл.182, ал.1,т.6 от ЗДП.

В преценката си дали да се издаде НП административно наказващият орган се основава на фактическите констатации на акта за установяване на административно нарушение, които при условията на чл. 189, ал. 2 ЗДвП и в рамките на производството по налагане на административни наказания се считат за верни до доказване на противното. От друга страна, по силата на чл. 16, ал. 2 НПК във връзка с чл. 84 ЗАНН в съдебното производство тези констатации нямат обвързваща доказателствена сила. Тази позиция категорично е застъпена и в Постановление № 10/1973 г. на Пленума на ВС. В този смисъл съдът е длъжен, разглеждайки делото по същество, да установи чрез допустимите от закона доказателства дали е извършено административното нарушение и обстоятелствата, при които е извършено.

От събраните в хода на съдебното следствие по делото писмени и гласни доказателства се установи,че на 13.11.2007г. жалбоподателят е управлявал собственият си лек автомобил в гр.Дупница.Движел се в колона,в тъмната част на денонощието,поради което не видял ясно знака на полицейския служител за спиране за кого се отнася.Докато се колебаел,бил задминат от други автомобили,които се движели с по-висока скорост.

По делото са разпитани свидетелите В.Коричков-актосъставител и Ив.Даскалов,свидетел по акта,които заявиха,че не си спомнят случая.

Доколкото от събраните доказателства се установи фактическа обстановка,различна от описаната такава в АУАН и НП,както и не са налице достатъчно доказателства, които да установят по несъмнен начин извършването на посоченото в НП административно нарушение, то съдът намира,че жалбоподателят не е извършил нарушението.

Съдът намира, че в хода на съдебното следствие не са събрани достатъчно доказателства, които да установят по несъмнен начин извършването на посоченото в НП административно нарушение,поради което отмени обжалваното наказателно постановление.

По горните съображения съдът постанови решението си.