Още по темата за отнемане на СУМПС при проверка на пътя.

Четейки ЗДП , виждаме, че отнемането на СУМПС става само със мотивирана заповед на съответния началник. :

Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква “а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.

И е посочено изрично изключението – отнемане на СУМПС при съставяне на АКТ при употреба на алкохол :

3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) В случаите по чл. 171, т. 1, буква “б” свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

Обаче, след като днес взеха книжката на колегата, потърсих повече информация . Натъкнах се ей на това творение от страна на някой милиционерски гений в правото .

Там е описано как се процедира при липса на талон :

1.

При констатиране на управление на МПС без контролен талон към СУМПС и без водача да се представи акт за установено административно нарушение, се съставя акт по чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата. Преди издаването на наказателно постановление, административно наказващият орган извършва проверка относно наличие на съставен акт, с който е отнет контролния талон, след което съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата решава образуваната преписка.

това е случая при неносене на талон – глоба 10 лв.

2.

в/ Когато се установи, че водача управлява МПС с връчено наказателно постановление и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал.8 от ЗДП, ще се отнема СУМПС и с датата на отнемане издава заповед за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 171, т. 1, б. “д” от Закона за движение по пътищата. По същия начин да се процедира в случаите, при които чуждестранен водач отказва да заплати наложеното наказание “глоба”.

това е случая с изтекъл срок за плащане на глобата. Момента е как ще разберат, ще имате влязло в сила НП (затова казвам да не ходите да си ги взимате – те не са влезли в сила, докато не са връчени) . Ако се обадят до КАТ и от там им кажат, че имат влязло в сила, но неплатено НП , ще ви отнемат книжката на място !

За мен остава неясно как може необходимата за това заповед да бъде издавана в последствие ?!?! Такова нещо няма в закона ?!?! Защо не го е уредил законодателя – ами защото е незаконно отвсякъде. Не може да ви наказват , а едва след това да издават необходимата заповед със задно време !

Оказва се, че МВР явно заобикаля законодателството, чрез вътрешни наредби. А най-лошото, е че не виждам начин за борба с това явление , освен пускането на жалби до прокуратурата за всяко такова своеволие, което е в разрез със ЗДП.

Според мен вътрешна наредба, измислена от МВР гений в правото , не може да разширява ЗДП. В ЗДП е посочено само едно изключение, когато мое да се отнема СУМПС със съставянето на акт – алкохол !

КАТ-аджииския (и МВР) произвол започна по време на това правителство. Преди нещата бяха поносими. По време на предишния и сегашния МВР министри (и двамата отявлени комунисти) направо се превърнахме в милиционерска държава, в която имаме само задължения, и всеки с някаква власт може да си прави каквото си поиска с нас. Необезпокояван от никого. Помислете колко хора умряха в/поради МВР последните 4 години !.

Наистина е време да им бием шута завинаги !

п.с

Леле мале – изпуснал съм междинния случай – шофиране с изтекъл акт и невръчено (невлязло в сила) НП . тогава се процедира така:

3.

а/ При управление на МПС с акт за установено административно нарушение, на който е изтекъл 30 дневния срок от съставянето му ще се извършва проверка относно издаването по него на наказателно постановление.
– При наличие на издадено наказателно постановление, но не връчено, се определя срок не повече от 7 дни за явяване на водача за връчването му. Съставя се предупредителен протокол по чл. 56 от ЗМВР с оглед изпълнение на задължението от водача и се изпраща по местоотчета му. При установяване на неизпълнение на посочения срок да се съставя акт за установено административно нарушение, и на основание чл. 270, ал. 1 от ЗМВР се издава наказателно постановление, а свидетелството се отнема за спиране на дейността по управление на МПС съгласно чл. 268 от ЗМВР.

спират ви на пътя, пишат ви предупредителен протокол по ЗМВР с които ви задължават да отидете да ви връчат НП . Важното е, че не пишат нов акт по ЗДП – няма 10 лв. глоба.

Ако пак не отидете да ви връчат НП , ви пишат служебно акт и НП по чл. 270 .1 ЗМВР с които ви “отнемат” (чл. 268 ЗМВР) СУМПС и подлежите на глоба от 100 до 500 лв (чл. 270 ЗМВР) , маловажни случаи (ЗДП ?) – 50 лв – но това става в последствие и тук пак важи ЗАНН (които се стремят да заобиколят) – призовка, връчване , евентуално обжалване и чак тогава наказание. Освен това глобите по ЗМВР са практически несъбираеми – няма как да ви задължат да платите.

Както забелязвате в тоя случай никъде няма споменат нито ЗДП , нито ЗАНН. И това ако не е заобикаляне на законодателството, аз не знам кое е .

Цялата тази процедура щеше да е смешна , ако не беше толкова плачевна – протокол по чл.56 се съставя за предполагаемо извършване на ПРЕСТЪПЛЕНИЕ (по НК) , а не за административно нарушение на ЗДП !

Извода от всичко това е : Ако нямате влезли в сила НП (т.е. не сте си ги взели) , не могат да ви вземат (законно) СУМПС на пътя. То според мен не могат да вземат СУМПС ЗАКОННО и при влезло в сила НП , но родния милиционерски гений не мисли така.