Да разгледаме любимия на НСБОП член от НК :

Чл. 172а. (Нов – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право, или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.

 

 

Няма изискване за недържане на копие !!! , не можете да правите всичко останало, но може да имате напълно законно ЕДНО (или няколко- но не в “големи размери” копие/я . Притежаването на копие не е “използване по друг начин”. Притежаването (държането) на копия е уредено в ал.2

 

 

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи чужд обект на авторско или сродно на него право на стойност в големи размери, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.

 

Наказуемо е държането на материалНИ носитеЛИ, съдържащи “чужд обект” (обърнете внимание на единственото число) в големи размери. Т.е. , ако ви хванат с няколко стотин ЕДНАКВИ CD-та – горите, или с няколко стотин копия от един и същ филм !!! Няма споменати “чужди обекти в големи размери” . Един добър адвокат ще им разкаже играта.

 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако деянието по ал. 1 и 2 е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева.

 

За да е повторно трябва да са ви осъдили веднъж, а аз не съм чул досега да има някой осъден. Май едни се бяха признали за виновни, ама това си е бил техен проблем. “Значителните вредни последици” трябва да се доказват.

 

(4) (Нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Когато деянието по ал. 2 е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.

 

Да не забравяме , че в ал. 2 се говори в единствено числочужд обект

 

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) За маловажни случаи деецът се наказва по административен ред по Закона за авторското право и сродните му права.

Не признавайте вина. Ще се опитат “приятелски” да ви “помогнат”, ако си признаете.

(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.

Ами то така или иначе като ви вземат техниката, ще я дочакате на куково лято. Но може да съдите държавата за причинените щети.