Как да се защитим срещу НП за превишена скорост.

Ако ви засекат със старите радари (които не снимат номера на колата) , нарушението превишена скорост е установено и доказано , но не е доказано кой го е извършил , нищо че са ви спрели вас и данните ви ги пишат във акта .

Съдебната практика е такава, че обикновено НП се отменят, ако в момента на засичането на скоростта е имало усилено насрещно движение, или пък колона от автомобили по посока на движението. В тоя случай КАТ няма как да докаже, че са засекли точно вашата скорост.

Обикновено КАТ-аджиите пишат в акта за време на нарушението – “около” еди колко си часа ! Това е много важен аргумент във ваша защита ! Проверете, точното време, което показва радара, и ако има разлика с посоченото време в акта , напишете това във възражението веднага !

Ако ви спрат и има движение – снимайте движението , съгласно ЗДП снимките са доказателство :

7) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.

Преполагам, че законодателя е искал да каже, че са доказателство само когато ги представа КАТ , но такова нещо не е написано :) Те са доказателство , дори когато ги представяте вие във ваша защита :)

Изобщо снимайте цялата сценка – обикновено шапкарите нарушават куп закони .

Втория случай – ако ви снима камера с радар , тогава трябва да ви извикат преди издаване на НП да дадете обяснение кой е карал – вие или друг. Ако не го направят , НП ще падне в съда, поради недоказване кой е извършил нарушението.

Дупнишките КАТ-аджии поне са смели – в решенията на РС има случай на съставяне на акт и НП на водач на Порше Карера със софииска регистрация. Човека съответно е обжалвал и НП е отменено , въпреки, че най-вероятно е бил нарушител.

По принцип не мислях да давам тази информация , щото съм против превишената скорост, но има доста случай, когато спират, а засечената скорост е от преди 10-20 минути. Аз самия имах такава случка преди около месец , та се наложи да демонстрирам знанията си по ЗДП , ЗАНН и НК .

Ето колко важно е в този случай веднага да се напишат възражения (особено пък ако сте в правото си )

Практика РС – 1

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12638/ 28.11.2009г., издадено от началника на РПУ гр.Дупница, с което са наложени административни наказания „глоба” в размер на 150лв. И „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2месеца за нарушение по чл.182, ал.2,т.5 ЗДП на Г.М.Д. *** с ЕГН ********** като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Кюстендилския административен съд, на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава ХІІ АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ: Г.М.Д. ***, обжалва наказателно постановление № № 12638/ 28.11.2009г., издадено от началника на РПУ гр.Дупница, с което са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 150лв. И „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2месеца за нарушение по чл.182, ал.2,т.5 ЗДП.Прави оплаквания за незаконосъобразност и моли да бъде отменено, като излага доводи, за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че не е извършил нарушението.

Въззиваемата страна не изразява становище по жалбата.

Съдът, като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства-показанията на разпитаните свидетели и писмените такива, преценени по отделно и в съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

На 09.11.2007г. жалбоподателят управлявал лек автомобил по главен път Е-79 посока гр.Благоевград. На км.384+962,същият бил спрян за проверка от служители във въззиваемата страна, при която му бил съставен АУАН за нарушение по чл.21,ал.2 ЗДП- за движение със скорост от 138км/ч, установено с техническо средство-радар,при извън населено място. При предявяване на АУАН, жалбоподателят е направил възражение ,че това не е скоростта на движение на неговия автомобил,а на движещия се пред него, както и че показания му час, не съответства на този на спирането му.Въз основа на последния е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на осн.чл.182, ал.2,т.5 ЗДП са наложени посочените по-горе комулативно предвидени наказания.

С оглед на така установеното, съдът счете,че жалбата е допустима. Същата е подадена в срока по чл.59, ал.2 ЗАНН, от надлежна страна, а по същество е основателна и съдът отмени наказателното постановление, по следните съображения:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено за това лице, видно от заповед №Iз-189/08.02.2007г. на министъра на вътрешните работи.

От събраните по делото доказателства се не се установи ,че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.182, ал.2,т.4 ЗДП. На първо място, не се събраха доказателства, че посочената в АУАН скорост е тази, с която се е движел автомобила на последния. Приложената разпечатка от техническото средство не е заверена от съответно длъжностно лице и се явява негодно доказателство, а свидетелите не си спомниха конкретния случай. Предвид,че още при предявяване на АУАН жалбоподателят е направил възражения, относно скоростта и часа ,показана му от техническото средство, и въпреки това наказващия орган не е събрал доказателства за тези обстоятелства, съпоставено с изложеното по горе, налага извода,че не е доказано осъществяването на изпълнителното деяние от жалбоподателя. Относно направеното възражение, техническото средство, с което е установена скоростта на движение не отговаря на изисквания та чл.165, ал.2,т.6 ЗДП, макар и да има известно основание, доколкото същото не записва регистрационния номер на автомобила, каквито са изискванията на този текст, разпечатката от него бе могла да се ползва като годно доказателства/предвид,че техническото средство е годно и не е изведено от употреба/, ако бе заверена по надлежен ред от съответното длъжностно ли.е. С оглед на изложеното, съдът прие,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и го отмени изцяло.

По горните съображения, съдът постанови решението си.

Практика на РС Дупница -2 :

В.Й.Г., с ЕГН ********** ***„П.Р. Славейков” № 16, област Кюстендил, е обжалвал Наказателно постановление № 6067/08, издадено на 24.06.2008 г. от Началника на РПУ гр. Дупница, с което са му наложени административни наказания на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП „глоба” в размер на 250.00 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца. Прави оплакване за незаконосъобразност, и неправилност на атакуваното наказателно постановление, тъй като са допуснати съществени нарушения на материалноправния и процесуалноправния закон, като желае атакуваното НП да бъде отменено.

Въззиваемата страна не взема становище по жалбата.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, гласни и писмени, поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

На 14.06.2008 г. актосъставителят Светозар Спасов, на длъжност мл. автоконтрольор при ПП- КАТ РПУ гр. Дупница и свидетелят при съставянето на акта за установяване на административно нарушение- Б.Р. са констатирали, че жалбоподателят извършил следното нарушение: на 06.2008 г. около 19.00 часа, на ПП 1 Е-79, км. 329+500, кв. „Байкал”, посока София, е управлявал лек автомобил „Ауди ”, с ДК № КН 6833 АС със 105 км/ч при ограничение 50 км/ч въведено с пътен знак В 26. Скоростта е фиксирана с ТР-4 № 150 и показана на водача с дата и час. В акта е описано, че водача на МПС е нарушил разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Иззет е контролен талон № 0563067. Към момента на съставянето на акта жалбоподателят е отразил в графата за обяснения и възражения, че не е съгласен с показанията на радара..

Въз основа на издадения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление.

В хода на съдебното следствие са разпитани актосъставителя и свидетеля по акта, както и един свидетел доведен от жалбоподателя- Александър Дамянов.

Като доказателство по делото е приложена Заповед № І-з-189/08.02.2007 г., от която е видно, че Министъра на вътрешните работи е упълномощил Началниците на РПУ да издават наказателни постановления за нарушения по ЗДвП. Доказателства, че радара е преминал успешно проверка, с валидност до месец март 2009 г. и извлечение на хартиен носител на фиксираната скорост.

Горната фактическа обстановка се доказа по безспорен начин от събраните по делото гласни и писмени доказателства:

С оглед на така установеното, съдът счита че жалбата е основателна, поради което следва да бъде отменено наказателното постановление. Съображенията за това са следните:

Законодателят, с цел да регулира новите обществени отношения е създал нова правна норма, а именно чл.198, ал.7, от ЗДвП / ДВ бр.51/2007г/, която гласи: ”Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи, разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.” От представената от наказващия орган разпечатка е видно, че на 14.06.2008 г. е фиксирана превишена скорост 105 км/ч, но часът е с шест минути по-късно, в сравнение с този описан в АУАН и атакуваното НП, а именно в разпечатката на хартиен носител е видно, че се касае за констатирано нарушение в 19.06 ч., а е описано, че нарушението е извършено в 19.00 ч. В този смисъл, доколкото разпечатката се ползва като годно доказателствено средство и е налице съществено разминаване в часа на извършване на нарушението, съдът счита, че издадените АУАН и НП, са в нарушение на чл. 42, т. 1 от ЗАНН, респ. чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Освен това в АУАН не е описано кога е извършено нарушението- отбелязан е само месеца и годината, а в НП е отбелязано, че нарушението е извършено на 14.06.2008 г., т.е. при издаване на АУАН е нарушена разпоредбата на чл. 42, т. 3, предл. І-во от ЗАНН. Тези нарушения са съществени, тъй като по този начин е нарушено правото на защита на жалбоподателя. Това е така, защото жалбоподателят без да знае кога е извършил констатираното нарушение не може да реализира правата си в пълен обем.

Предвид гореизложеното, неправилно наказващия орган е санкционирал жалбоподателя, поради което, съдът намира, че жалбата е основателна, а наказателното постановление следва да се отмени изцяло като незаконосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, предл. І-во от ЗАНН, Дупнишкият районен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6067/08, издадено на 24.06.2008 г. от Началника на РПУ гр. Дупница, с което на В.Й.Г., с ЕГН ********** ***„П.Р. Славейков” № 16, област Кюстендил са му наложени следните административни наказания, на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП „Глоба” в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца, както и са му отнети 12 контролни точки, на основание Наредба № І-1959 на МВР, за нарушение на чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Кюстендил, по реда на АПК, в 14-ет дневен срок от деня на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Практика 3:

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4672/ 10.05.2008г., издадено от началника на РПУ гр.Дупница,с което на М.М.Ц.,***,с ЕГН **********,е наложено административно наказание„глоба”в размер на 200лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца,за нарушение по чл.182,ал.2,т.6 от ЗДП,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Кюстендилския административен съд, на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава ХІІ от АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ:

М.М.Ц.,***/ 10.05.2008г., издадено от началника на РПУ гр.Дупница, с което му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца,за нарушение по чл.21,ал.1от ЗДП.Прави оплаквания за незаконосъобразност и моли да бъде отменено.

Въззиваемата страна не изразява становище по жалбата.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства- показанията на разпитаният свидетел и писмените такива, преценени по отделно и в съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

На 26.04.2008г.,около 07.04ч. жалбоподателят управлявал лек автомобил на път Е-79,на км.342+400,в района на „Слатинско ханче”,посока гр.Благоевград.Същият бил спрян за проверка от служители във въззиваемата страна, при която му бил съставен АУАН за нарушение по чл.21,ал.1 от ЗДП- че автомобила се движи със скорост от 142км/ч, установена с техническо средство ТR-4 №150,при разрешена такава от 90км/ч. за извън населено място. Въз основа на съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което е наложено посоченото по-горе административно наказание.

С оглед на така установеното, съдът счете,че жалбата е допустима. Същата е подадена в срока по чл.59, ал.2 ЗАНН от надлежна страна, а по същество е основателна, поради което съдът отмени атакуваното наказателно постановление,по следните съображения.

Атакуваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено за това лице, съгласно заповед № Із-189/08.02.2007г.

От събраните по делото доказателства се не се събраха безспорни доказателства, че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.182, ал.2,т.6 от ЗДП.Не се установи,че жалбоподателят е осъществил изпълнителното деяние на това нарушение, а именно,че е управлявал МПС със скорост над 51км/ч за разрешената,в извън населено място.Гласните доказателства установиха обстоятелствата от описаната в АУАН фактическа обстановка, доколкото свидетелят Пейчев заяви,че на посочената дата са били на дежурство на описания в акта участък от път Е-79,където са контролирали движението на МПС с техническо средство-радар. В съставеният от тях АУАН обаче не е посочен точния час на регистриране на скоростта на движение,доколкото е употребена формулировката „около”,а представените по преписката писмени доказателства по см. на чл.189, ал.7 ЗДП,в случая разпечатка от паметта на техническото средство не е представена от въззиваемата страна по надлежния ред-с произхождащо от РПУ гр.Дупница писмо,нито е заверено с подпис и печат за верността на съдържащите се там измервания на скорост със същото техническо средство,извършени в различни часове на 26.04.2008г.

Предвид на изложеното, съдът прие,че издаденото НП е незаконосъобразно,поради което следва да бъде отменено изцяло на процесуално основание,без да бъде разглеждано по същество,и отмени наказателното постановление,като незаконосъобразно.

По горните съображения, съдът постанови решението си.