Така . Да видим как и кой може да отнеме СУМПС (законно) .

В ЗДП е описано точно :

Чл. 171. (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
д) (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който управлява моторно превозно средство в нарушение на разпоредбата на чл. 157, ал. 8 – до заплащане на дължимата глоба;

Сега да видим какво гласи чл. 157, ал.8 :

(8) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно решението или определението на съда при обжалване.

Следователно , един месец след влизане в сила на НП , могат да ви отнемат СУМПС.

Сега да видим кой и как трябва да направи това :

Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква “а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.

Право да ви “вземе” книжката има само съответния н-к РПУ или н-к КАТ , но не и например шапкар на пътя.

Сега обаче започва интересната част. За тези ПАМ (принудителни адм. мерки) важи АПК . Там обаче има описани точни и ясни срокове за започване на производство и издаване на адм.актове :

Чл. 25. (1) Датата на започване на производството е датата на постъпване на искането в компетентния административен орган, в който то е подадено.

(2) Когато, без да е необходимо да се прави искане, за един орган възникне задължение пряко по силата на закон да издаде индивидуален административен акт или да направи предложение за издаване на такъв акт, датата на започване на производството е датата на възникване на задължението, освен ако в този закон е предвидено друго.

Задължението за издаване на заповед за отнемане на СУМПС възниква точно един месец след влизане в сила на НП , нито по рано, нито по късно. Съответната заповед трябва да се издаде в срок от 14 дена :

Чл. 57. (1) Административният акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството.

Ако в този срок не се издаде заповед , за която трябва да бъдете уведомени става ето това :

Чл. 58. (1) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът.

Всяка заповед (или друго действие) , издадена в нарушение на горната процедура би трябвало да падне лесно след обжалване в съда.

Ако съда реши, че книжката ви е взета незаконно, за всеки ден без книжка може и трябва да си искате обезщетение.

Между другото днес един адвокат отказа да поеме случая, след като вида каква жалба е написана , защото навремето бил началник на “тези хора” и не могъл да пуска жалби против тях. Колегата да си бил платил глобите и тогава да обжалва :) . Да ама не . Съд до дупка.

Всяко действие на някой, който няма права да го извърши, кореспондира със думичките “превишаване на права” и има съответен член в НК. А за нарувашане на НК се ходи във затвора.